Polityka prywatności

1. Zakres i cel


Marki Focal i Naim (zwane łącznie " Markami ", " my ", " nas " i " nasz ") połączyły siły, aby stworzyć strony internetowe " Focal Powered By Naim ", " Focal " i " Naim " (zwane dalej " Stronami ") zaprojektowane w celu zaprezentowania świata swoich produktów w najlepszy możliwy sposób.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych (zwana dalej " Polityką ") opisuje ramy, w których Marki gromadzą, wykorzystują, przechowują i udostępniają informacje zebrane od użytkowników Witryny (zwanych dalej " Użytkownikami ", " Użytkownikiem ", " Tobą ", " Twoim ").

Znajdziesz tu również nasze dane kontaktowe, aby przesłać nam swoje pytania i/lub skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych.

Marki zwracają szczególną uwagę na ochronę danych osobowych Użytkowników.

Korzystając z Witryn lub przekazując informacje, Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o Polityce i zaakceptował ją.2. Gromadzone informacje i dane


Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej " Danymi "). Przykłady Danych obejmują imię i nazwisko, adres lub numer telefonu.

W trakcie naszej aktywnej działalności możemy gromadzić, bezpośrednio lub pośrednio, pewne Dane od Użytkowników. Dane te zależą od sposobu korzystania z Witryny i podanych informacji.


Gromadzimy trzy rodzaje informacji: (1) Dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika; (2) informacje gromadzone automatycznie; oraz (3) informacje gromadzone z innych źródeł.


(1) Dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika

Dane, które możemy gromadzić i przetwarzać podczas korzystania z Witryn, są następujące:

- W celu subskrypcji naszego biuletynu: adres e-mail, nazwisko, imię, kraj;

- W celu utworzenia konta: adres e-mail, nazwisko, imię, kraj;

- W obszarze konta można wprowadzić dane osobowe: nazwisko, imię, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, miasto, kod pocztowy, kraj;

- W obszarze konta można również zarejestrować zakup w celu uzyskania certyfikatu przedłużenia gwarancji na kwalifikujące się produkty. W tym celu należy wypełnić fakturę zakupu, która zawiera co najmniej imię i nazwisko, adres i miejsce zakupu;

- W różnych formularzach kontaktowych, w zależności od żądania, użytkownik może zostać poproszony o podanie nazwiska, imienia, adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu;

- Aby skorzystać z lokalizatora sklepu, użytkownik może zostać poproszony o podanie swojej geolokalizacji.


(2) Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z Witryny

Gdy Użytkownik odwiedza Witryny w celach informacyjnych, Marki zbierają pewne informacje automatycznie. Wykorzystywane są różne technologie stron trzecich, w tym pliki cookie i podobne narzędzia. Więcej informacji można znaleźć w Polityka dotycząca plików cookie.

Informacje gromadzone w sposób zautomatyzowany obejmują: datę i godzinę wizyty na Stronie, kraj, z którego Użytkownik korzysta ze Strony, treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, stronę internetową, z której pochodzi żądanie, przeglądarkę, system operacyjny i pulpit, język i wersję oprogramowania przeglądarki, stan lub kraj połączenia, charakterystykę używanego sprzętu lub oprogramowania, odsyłające i wyjściowe adresy URL, przeglądane strony i kolejność ich przeglądania, czas spędzony na określonych stronach.

Dane te są jednak anonimizowane.


(3) Informacje zbierane z innych źródeł

Marki mogą otrzymywać informacje z innych źródeł, takich jak partnerzy biznesowi, usługi marketingowe, serwisy społecznościowe lub inne strony trzecie.

Na przykład, jeśli dostęp do Strony jest uzyskiwany za pośrednictwem innej strony internetowej, aplikacji lub platformy społecznościowej strony trzeciej, Marki mogą otrzymywać informacje za pośrednictwem tej strony internetowej, aplikacji lub platformy strony trzeciej.

Dane te są jednak anonimizowane.

Anonimizacja niektórych informacji: Niektóre gromadzone informacje są anonimizowane, aby nie można ich było wykorzystać do identyfikacji Użytkownika lub jego urządzenia. Marki mogą również gromadzić informacje, które zostały już zanonimizowane. Polityka w żaden sposób nie ogranicza wykorzystywania lub ujawniania zanonimizowanych informacji, które mogą być wykorzystywane i/lub ujawniane stronom trzecim w dowolnym celu, bez ograniczeń.3. Podstawa prawna i cele gromadzenia danych


Marki gromadzą i wykorzystują Dane w oparciu o co najmniej jedną z poniższych podstaw prawnych:

- uprzednia zgoda: w tym przypadku Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie pod następującym linkiem "Zarządzanie przez Użytkownika swoimi Danymi" (link do odpowiedniej strony)) ;

- podstawa umowna: przetwarzanie jest niezbędne w ramach umowy między Markami a Użytkownikiem.

Gromadzenie i przetwarzanie Danych ma różne cele, które obejmują głównie

- zarządzanie kontem klienta Użytkownika ;

- wydawanie certyfikatów przedłużonej gwarancji, w stosownych przypadkach

- odpowiadanie na pytania, prośby i sugestie Użytkownika.4. Ochrona danych


Marki wdrażają odpowiednie techniczne i organizacyjne środki kontroli w celu ochrony Danych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.5. Przechowywanie danych


Dane użytkownika są przechowywane na :

Ta witryna jest hostowana w infrastrukturze Amazon Web Services (AWS), w centrum danych zlokalizowanym we Francji. AWS jest spółką Amazon Web Services Inc. z siedzibą pod adresem 410 Terry Avenue North P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 - USA - (206) 266-1000.


Platforma, na której przechowywane są dane, gwarantuje optymalną ochronę Danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.6. Przekazywanie danych


Istnieje możliwość, że niektóre Dane mogą być przekazywane stronom trzecim, w granicach przewidzianych przez prawo lub na mocy decyzji wydanej przez organ sądowy/administracyjny.

Możliwe jest również, że niektóre Dane mogą być przekazywane za zgodą Użytkownika, w szczególności odsprzedawcom lub dystrybutorom na całym świecie.

Dane są zazwyczaj przechowywane i przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszystkie transfery są przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

W niektórych sytuacjach Marki są zobowiązane do przekazywania Danych poza EOG. Przepisy krajów, do których przekazywane są Dane użytkownika, mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, ale takie przekazywanie odbywa się z zachowaniem odpowiednich gwarancji, w szczególności gwarancji umownych, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych.

Jeśli Dane są udostępniane stronie trzeciej, Marki podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że strona trzecia przestrzega zobowiązań dotyczących poufności i poszanowania prywatności Użytkowników.7. Okres przechowywania danych


Marki przechowują Dane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których są one przetwarzane.8. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do Danych. Przetwarzane Dane mogą być przekazywane Użytkownikowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Użytkownik ma prawo do sprostowania Danych. Użytkownik jest proszony o regularne aktualizowanie swoich danych.

Użytkownik ma również prawo do usunięcia Danych. Marki mogą jednak podjąć decyzję o zachowaniu Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Jeśli Użytkownik nie chce usunąć Danych, może zażądać ograniczenia ich przetwarzania.

Użytkownik może w dowolnym momencie, z dowolnego powodu związanego z jego szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu Danych, jeśli takie przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach.

Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych do celów marketingu bezpośredniego.

Niektóre operacje przetwarzania Danych opierają się na zgodzie Użytkownika. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z jednego lub więcej z tych praw, mogą to zrobić:

- wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres [email protected] ;

- Wysyłając list na następujący adres:


Vervent Audio Group

Do wiadomości webmastera

108, rue de l'Avenir

42350 La Talaudière


Oraz :

- Podając informacje umożliwiające identyfikację Marki (nazwisko, imię, numer telefonu, numer faktury/zamówienia);

- Załączając dowód tożsamości (kopię dokumentu tożsamości);

- określając, z którego prawa chce skorzystać.

Użytkownicy mogą również skontaktować się z francuskim organem ochrony danych (CNIL) w celu złożenia skargi, jeśli uznają, że nie są w stanie skorzystać z przysługujących im praw, korzystając z ten link.9. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych


Vervent Audio Group, jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna o kapitale 32 422 660 euro, zarejestrowana pod numerem 801 358 235 w rejestrze handlowym i spółek Saint-Etienne, z siedzibą pod adresem 108 rue de l'Avenir, 43250 La Talaudière.10. Usługi stron trzecich


Witryny umożliwiają Użytkownikom dostęp do aplikacji i linków do usług obsługiwanych przez osoby trzecie. Usługi te wykraczają poza zakres niniejszej Polityki. Użytkownicy zgadzają się, że Marki nie ponoszą odpowiedzialności za te usługi stron trzecich.11. Modyfikacje Zasad

Treść niniejszej Polityki może z czasem ulec zmianie, według uznania Marek. Data ostatniej aktualizacji pojawi się w górnej części Polityki. Użytkownik jest zatem zachęcany do regularnego odwiedzania tej strony.12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Polityka podlega prawu francuskiemu z wyłączeniem jego norm kolizyjnych.

W przypadku jakiegokolwiek sporu, kontrowersji lub roszczenia wynikającego z lub w związku z Polityką, w tym jej ważności, nieważności, naruszenia lub rozwiązania, użytkownik ma prawo do skorzystania z konwencjonalnej procedury mediacji lub innej alternatywnej procedury rozstrzygania sporów.

Wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji lub wykonania Polityki podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów.


DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj podgląd najnowszych innowacji audio od Focal i Naim.